fbpx

Algemene voorwaarden voor Revenge Competition

Inleiding

De websitevoorwaarden geschreven op deze website bevatten uw gebruik van onze website, revengecompetition.com, toegankelijk op www.revengecompetition.com.

Deze voorwaarden worden volledig toegepast en hebben invloed op uw gebruik van deze website. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in om alle hierin beschreven voorwaarden te accepteren. U mag deze website niet gebruiken als u het niet eens bent met een van deze algemene voorwaarden voor deze website.

Minderjarigen of personen jonger dan 18 jaar mogen deze Website niet gebruiken zonder toestemming van de ouder of wettelijke voogd.

Intellectuele eigendomsrechten

Afgezien van de inhoud die u bezit, bezit Revenge Competition en/of haar licentiegevers volgens deze Voorwaarden alle intellectuele eigendomsrechten en materialen op deze Website.

U krijgt alleen een beperkte licentie om het materiaal op deze website te bekijken.

Beperkingen

U bent met name beperkt in een van de volgende zaken:

  • Plaatsen van enig Website-materiaal in elke andere vorm van media;
  • het verkopen, in sublicentie geven en / of anderszins commercialiseren van enig Website-materiaal;
  • openbaar materiaal van de website uitvoeren en/of tonen;
  • de website gebruiken op een of andere manier dat schadelijk is of kan zijn voor de Website;
  • de website gebruiken op een of andere manier dat invloed heeft of gebruikerstoegang tot de Website;
  • het gebruik van deze website in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving of op enigerlei wijze kan schade toebrengen aan de website, of aan een persoon of zakelijke entiteit;
  • deelnemen aan datamining, data-winning, data-extractie of enige andere soortgelijke activiteit met betrekking tot deze website;
  • gebruik van deze website om reclame of marketing te maken.

Bepaalde delen van deze Website mogen niet door u worden benaderd en Revenge Competition kan de toegang door u tot enig deel van deze Website op elk gewenst moment naar eigen goeddunken verder beperken. Elke gebruikers-ID en elk wachtwoord dat u voor deze website heeft, is vertrouwelijk en u moet ervoor zorgen dat deze ook vertrouwelijk blijven.

Uw gegevens

In de algemene voorwaarden voor deze website betekent "uw inhoud" alle audio-, videotekst, afbeeldingen of ander materiaal dat u op deze website wilt weergeven. Door uw inhoud weer te geven, verleent u Revenge Competition een niet-exclusieve, wereldwijde onherroepelijke, sublicentieerbare licentie voor gebruik, reproductie, aanpassing, publicatie, vertaling en distributie in alle media.

Uw inhoud moet van u zijn en mag geen inbreuk maken op de rechten van derden. Revenge Competition behoudt zich het recht voor om uw inhoud op elk moment zonder kennisgeving van deze website te verwijderen.

Uw privacy

Leest u aub ons Privacy beleid.

Geen garanties

Deze website wordt geleverd "zoals deze is", met alle fouten en Revenge Competition geeft geen verklaringen of garanties, van welke aard dan ook, gerelateerd aan deze website of de materialen op deze website. Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als een advies.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal Revenge Competition, noch een van haar functionarissen, directeuren en werknemers, aansprakelijk worden gesteld voor iets dat voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met uw gebruik van deze Website, ongeacht of deze aansprakelijkheid contractueel is. Wraakconcurrentie, inclusief zijn functionarissen, directeuren en werknemers, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, gevolg- of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met uw gebruik van deze website.

Schadeloosstelling

U vrijwaart hierbij volledig Revenge Competition van en tegen alle en / of alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, oorzaken van actie, schade en onkosten die voortvloeien uit uw schending van een van de bepalingen van deze Voorwaarden.

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig wordt bevonden onder de toepasselijke wetgeving, worden dergelijke bepalingen verwijderd zonder de overige bepalingen hierin te beïnvloeden.

Aanpassen van voorwaarden

Revenge Competition is gerechtigd deze Voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken te herzien. Door deze Website te gebruiken wordt van u verwacht dat u deze Voorwaarden regelmatig controleert.

Overdraagbaarheid

De Revenge Competition mag haar rechten en / of verplichtingen onder deze Voorwaarden zonder enige kennisgeving toewijzen, overdragen en uitbesteden. Het is echter niet toegestaan om uw rechten en / of verplichtingen onder deze Voorwaarden toe te wijzen, over te dragen of uit te besteden.

Algehele overeenkomst

Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen Revenge Competition en u met betrekking tot uw gebruik van deze Website en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving en u legt zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de federale rechtbank in Nederland voor de beslechting van eventuele geschillen.

nl_NLDutch